Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ a predávajúci internetového obchodu www.peknydomov-banskastiavnica.sk

Tomáš Rückschloss
Dolná 846/8
96901 Banská Štiavnica
Tel.: 0904259307

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Pekný domov-Tomáš Rűckschloss ,Organizačná zložka
so sídlom Dolná 8. Banská Štiavnica, SK 96901

ičo:40042677

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu na adrese https://peknydomov-banskastiavnica.sk/
 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti Pekný domov-Tomáš Rűckschloss ,Organizačná zložka
so sídlom Dolná 8. Banská Štiavnica, SK 96901
 (ďalej len “predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinzapísanej v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu  v Prahenosti zmluvných strán, ktoré vznikajú na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na adrese www.santoro.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).
 
1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adresewww.santoro.sk (ďalej len “webová stránka”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. 
 
1.3. Ustanovenia, ktoré sa líšia od obchodných podmienok, je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 
2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci realizovať objednávania tovaru (ďalej len “používateľský účet”). V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie, a to priamo z webového rozhrania obchodu.
 
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje, ktoré sú uvedené v používateľskom účte, je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené v používateľskom účte, ktoré sú používané pri objednávaní tovaru, sú predávajúcim považované za správne. 
 
2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú nevyhnutné pre prístup k účtu a predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto podmienky zo strany kupujúceho.
 
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 
2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet nevyužíva dlhšie ako dva roky alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu vybavenia na strane predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 
3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru, ktorý ponúka predávajúci na predaj, a to vrátane cien ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka tovaru a ceny ostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru, ktorý je umiestnený vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. 
 
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje rovnako informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ktoré sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.
 
3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
3.3.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”).
 
3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať, opravovať a meniť chyby, ktoré mohli vzniknúť pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Odoslať objednávku”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky tento fakt potvrdí kupujúcemu okamžite elektronickou poštou, a to na adresu, ktorú kupujúci zadal v používateľskom rozhraní či objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).
 
3.5. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 
3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 
3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si kupujúci hradí sám.
 
4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
- v hotovosti v prevádzke predávajúceho,
- v hotovosti na dobierku v mieste, ktoré kupujúci určil v objednávke
- bezhotovostne darčekovým poukazom
 
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu rovnako náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, tak sa pod pojmom kúpna cena rozumejú i náklady spojené s dodaním tovaru. 
 
4.3. V prípade platby v hotovosti či platbe na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
 
4.4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho  nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny, a to ešte pred dodaním tovaru.
 
4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 
4.6. Keď je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci na základe platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
 
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len “občiansky zákonník”, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý je upravený podľa želania kupujúceho, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlemu kazeniu sa, opotrebeniu a zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ poruší originálny obal a ďalej od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov. 
 
5.2. Ak sa nejedná o prípad, ktorý je uvedený v článku 5.1. či o iný prípade, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 odst. 7 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do  štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@dsgl.sk.
 
5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný, a ak je to možné v pôvodnom obale. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.
 
5.4. V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl, 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený realizovať preskúmanie vráteného tovaru, a to najmä za účelom zistenia, že či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný. 
 
5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu do desiatich (10) dní od skončenia lehoty, ktorá je určená na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4.  obchodných podmienok, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim, a to už pri vrátení tovaru kupujúcim.
 
5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá týmto vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 
5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ už bola kupujúcim uhradená kúpna cena, v takom prípade ju predávajúci vráti kupujúcemu, a to bez zbytočného odkladu bezhotovostne prevodom na účet určený kupujúcim.
 
5.8. Ak je s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu i poskytnutý darček. 
 
6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob dopravy stanovený na základe požiadavky kupujúceho, nesie riziko a prípadné dodatočné náklady, ktoré sú s týmto spôsobom dopravy spojené.
 
6.2.  Keď je predávajúci povinný podľa kúpnej zmluvy dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní.
 
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo stanovené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 
 
6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, čo môže svedčiť o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar nebol porušený.
 
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, keď by predávajúcim boli vydané.
 
7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, a to vrátane záručnej zodpovednosť predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. Občianska zákonníka).
 
7.2. Predávajúci je zodpovedný voči kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, a to najmä, že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi realizovanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti sú pre vec takéhoto druhu obvykle, že zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov, sú v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedajú účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 
7.3. V prípade, že vec vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho - buď výmenou veci, prípadne jej opravou, a ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, keď kupujúci pred prevzatím veci o rozpore S kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 
7.4. Pokiaľ nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 
7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Poděbradská 964/36 Praha 9 - Vysočany, ČR. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 
7.6. Ďalšie povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho. 
 
8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriacewebové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti, ktoré tvoria webové rozhranie obchodu.
 
8.3. Kupujúci je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho ak ktorý je v súlade s jeho určením.
 
8.4. Predávajúci nie vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 53a odst. 1 Občianskeho zákonníka. 
 
8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s učením.
 
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ
9.1. Ochrana osoby údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”).
 
9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy, vedenie používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných informácií kupujúcemu.
 
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii vo svojom používateľskom účte, pri objednávke realizovanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
 
9.5. Spracovaním osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu - spracovateľa. Okrem osôb, ktoré dopravujú tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám.
 
9.6. Osobné údaje budú spracované počas doby neurčitej. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedna o dobrovoľne poskytnutie osobných údajov.
 
9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5.) Realizuje spracovanie jeho osobných údajov, ktorý v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, a to najmä ak sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel spracovania môže:
9.8.1. Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie.
9.8.2. Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takýto stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, realizáciu opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ  bez zbytočného zdržania odstráni vzniknutý stav. Pokiaľ predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 
9.9. Pokiaľ požiada kupujúci o informácie o spracovávaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu, ktorá neprevyšuje náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 
10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES
10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií, ktoré súvisia s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 
10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním takzvaných cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné realizovať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, a to aj bez ukladania tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 
11. DORUČOVANIE
11.1. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, tak kompletná korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doučovanie realizované na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v jeho používateľskom účte.
 
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak obe strany súhlasia, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté pravá spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
12.2. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. 
 
12.3. Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, prípadne sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neurčitosťou jedného ustanovenia nie sú dotknuté platnosti ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 
12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 
12.5. Kontaktné údaje predávajúceho - adresa pre doručovanie:
 Pekný domov , Dolná 846/8, Banská Štiavnica, SK 96901

ičo:40042677

pre predaj tovaru adresa elektronickej pošty https://peknydomov-banskastiavnica.sk/, telefón: 0904 259 307
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa: 18.4.2015  Pekný domov-Tomáš Rűckschloss

Ochrana osobných údajov:

1,

Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shpu.
Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami registrácie.

 

2,

Súhlas dotknutej osoby:

  • zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s podmienkami e-shopu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
  • Prevádzkovateľom informačného systému je SZČO Tomáś Rückschloss
  • V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané SZČO Tomáś Rückschloss na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný SZČO Tomáś Rückschloss, aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.
  • Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope  https://peknydomov-banskastiavnica.sk/, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov a dátumu narodenia prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému SZČO Tomáś Rückschloss.
  • Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe  SZČO Tomáś Rückschloss. V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky https://peknydomov-banskastiavnica.sk/zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.
  • Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.
  • Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď  zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla SZČO Tomáš Rückschloss,Dolná 8,96901 Banská Štiavnica alebo prostredníctvom internetovej stránky https://peknydomov-banskastiavnica.sk/  vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.
  • Osobné údaje uvedené vyššie môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia: - ďalšie e-shopy poskytujúce služby v oblasti elektronického obchodu s odevmi ako aj sprostredkovatelia uvedený v zozname na adrese https://peknydomov-banskastiavnica.sk/
  • Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa § 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.
  • Zákaznícky servis  Pekný domov-Tomáš Rückschloss,Andreja kmeťa 9,96901,Banská Štiavnica je v prevádzke v pracovné dni medzi 09.00 a 17.00 hod. na telefónnom čísle: 0904259307.

KONTAKT

Pekný Domov

E-mail: peknydomovbanskastiavnica@gmail.com
Telefónne číslo: 0904 259 307
Naša predajna Pekný Domov
sa nachádza na ulici Andreja Kmeťa 9.


Postavené na CMS Redcon

Hore
 
Váš prehliadač nepodporuje zobrazenie objektov!